Vedtægt

Espergærde

Smakkelaug

En forening med vind i sejlet

VEDTÆGTER

 

Espergærde Smakkelaug

Stiftet 27. marts 1997

§ 1 Foreningens navn er Espergærde Smakkelaug. Dens hjemsted er Helsingør kommune.

 

§ 2 Espergærde Smakkelaugs formål er at samle personer med interesse for smakkeriggede joller og at skabe aktiviteter omkring jollerne. Herunder brug og vedligeholdelse af Flynderupgård museets smakkejolle ”FREM”, som er i laugets varetægt og har hjemsted i Espergærde Havn.

 

§ 3 Som medlem kan bestyrelsen optage enhver uanset alder. Indmeldelse af umyndige skal godkendes af den, der har forældremyndigheden.

 

§ 4 Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet skal uden påkrav betales til kassereren inden 1. maj.

Er et medlem i kontingentrestance efter 15. maj, kan bestyrelsen udelukke vedkommende med 8 dages skriftlig varsel. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem igen, før skyldigt kontingent er betalt.

Bestyrelsen skal til enhver tid kunne beslutte, hvem der kan tegne foreningen på den af lauget oprettede foreningskonto.

 

 

§ 5 Ordinær generalforsamling holdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne via mail eller brev og opslag på Espergærde Havn.

Forslag, der ønskes vedtaget på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.  Stemmeret har alle medlemmer, som deltager i generalforsamlingen. Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.

 

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år – og planer for det kommende.

Forelæggelse af regnskab for det foregående kalenderår til godkendelse

- og budget til orientering.

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af indkommende forslag.

Valg som gælder for to år:

- Valg til bestyrelsen, der består af mindst tre medlemmer, som efter generalforsamlingen selv udpeger formand og kasserer.

Der vælges:

Mindst et bestyrelsesmedlem i lige år

Mindst to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

En bestyrelsessuppleant (hvert år)

En revisor (lige år)

En revisorsuppleant (ulige år)

Eventuelt.

 

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder om det med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelse skal ske jf. § 5.

 

§ 7 Foreningen kan kun opløses på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling. I tilfælde af foreningens opløsning skal evt. formue tilfalde Foreningen til Sprydstagens Forevigelse.

 

Vedtaget på generalforsamlingen 16. marts 2016

Kontakt

Addresse: Espergærde havn

Email: Espergaerdesmakkelaug@gmail.com

 

Espergærde Smakkelaug

© Copyright. All Rights Reserved.

Deltag

Vi sejler tirsdag aften fra kl 18.00 fra maj til september, mød op i Espergærde havn.

Kontingent: 150 kr.